بازدید هیات کارشناسی شرکت ایوانیک از پروژه کمربندی جنوب تهران
پیمانکار : شرکت نفت و گاز محمدیان

محل و تاریخ: تهران سال ۱۳۹۵