بازدید هیات کارشناسی شرکت ایوانیک از کارخانه آسفالت سوئیسی پاکسارشن

محل و تاریخ: تهران سال ۱۳۹۶