آزمایشات آنتی استریپر

بر اساس مشخصات مندرج در فصل نهم نشریه شماره ۲۳۴، آئین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران، دوام مخلوط آسفالتی در برابر اثرات مخرب آب ارزیابی می شود. بر این اساس، تأثیر آب بر مخلوط آسفالتی گرم و کاهش چسبندگی و مقاومت مخلوط پس از اشباع شدگی و عمل آوری رطوبتی باید با آزمایش های استاندارد از جمله آزمایش TSR کنترل شود و به عنوان ضوابط طراحی در طرح اختلاط آزمایشگاهی مخلوط آسفالتی گرم لحاظ شود. این آزمایشات بدین ترتیب می باشند:

۱.نسبت مقاومت فشاری اشباع به مقاومت فشاری خشک با روش ۱۰۷۵D- ای اس تی ام یا ۱۶۵-T آشتو کمتر از ۷۵ درصد نباشد.
نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم (آزمایش TSR) نمونه های اشباع به نمونه های خشک  با روش ۲۸۳- T آشتو کمتر از ۷۵ درصد نباشد.
۳.نسبت مقاومت سه نمونه آزمایشگاهی مارشال که ۲۴ ساعت در شرایط مستغرق در داخل آب ۱±۶۰ درجه سانتی گراد قرار گرفته باشد به متوسط مقاومت سه نمونه دیگر که ۳۰ تا ۴۰ دقیقه در داخل آب ۱±۶۰ درجه سانتی گراد یا دو ساعت در گرمخانه الکتریکی با دمای ۱±۶۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود، نباد کمتر ۷۵ درصد باشد.

آزمایش اثر آب بر مصالح سنگی قیراندود با استفاده از آب جوشان مطابق استاندارد ASTM D3625 نیز یکی از روش­های کم هزینه و سریع برای ارزیابی نظری افت چسبندگی قیر به مصالح سنگی در مخلوط آسفالتی نامتراکم می­باشد.

نتایج آزمایشگاهی از جمله آزمایش TSR

مشخصات آسفالت مقاوم رطوبت حاوی افزودنی مایع ضد عریان شدگی در مقایسه با آسفالت گرم معمولی با انجام آزمایش های تعیین استحکام مارشال و آزمایش TSR (مقاومت کششی غیرمستقیم) نمونه های عمل آوری شده رطوبتی و نمونه های عمل آوری نشده به دست آمده است. این آزمایش ها با استفاده از مصالح سنگی شرکت پاکسارشن و قیر حاوی افزودنی مایع ضد عریان شدگی در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی به انجام رسیده است.

آزمایش آب جوشان مطابق روش استاندارد ASTM D3625 جهت انجام ارزیابی نظری به انجام رسیده و مخلوط های آسفالتی حاصل پس از قرارگیری به مدت ۱۰ دقیقه در آب جوشان به تصویر کشیده شده اند.