Emulsifier Tego Addibit PKF

امولسیفایر

جهت تولید انواع قیرهای امولسیونی زودشکن، دیرشکن و کند شکن

امولسیفایر همراه با قیر و آب تشکیل قیرابه می دهد. در این مخلوط قیر با ابعاد از یک تا ۱۰ میکرون، در آب شناور است. آب، فاز پیوسته و قیر فاز معلق و ناپیوسته این مخلوط را تشکیل می دهد. امولسیفایرها موجب ایجاد بار الکتریکی (مثبت یا منفی) در سطح ذرات قیر می شود و نیروی دافعه ناشی از بار همنام، مانع بهم پیوستن ذرات قیر در قیرابه می شود. مقدار قیر در قیرابه ها از ۵۵ تا ۶۵ درصد، میزان آب از ۳۵ تا ۴۵ درصد و امولسیفایر ها حداکثر حدود ۰/۷ درصد وزنی قیرابه را تشکیل می دهد. از قیرهای امولسیونی برای تهیه انواع مخلوط های آسفالت گرم و سرد در کارخانه و یا مخلوط در محل، آسفالت سطحی، قیر امولسیونی پریمکت، اندودهای قیری، درزگیری و لکه گیری رویه های آسفالتی، تثبیت خاک و ماسه و غبارنشانی و غیره میتوان استفاده کرد. برای مصرف قیرابه ها معمولا نیازی به حرارت دادن آنها نیست، لذا از نظر اقتصادی و ایمنی بر انواع دیگر قیرها برتری دارند. اختلاط قیرابه ها با سنگدانه های مرطوب و یا پخش قیرابه روی بستر مرطوب شنی و یا آسفالتی راه در عملکرد قیرابه ها تاثیر منفی ندارند. قیرهای امولسیونی با توجه به ساختار شیمیایی به سه دسته تقسیم می شوند: قیرهای امولسیونی کاتیونی، قیرهای امولسیونی آنیونی و قیرهای امولسیونی غیریونی، از لحاظ سرعت در شکسته شدن و جدا شدن دوفاز به چهار گروه اصلی سریع شکن (QS)، زودشکن (RS)، کندشکن (MS) و دیر شکن (SS) تقسیم می شوند. امولسیفایر PKF بر حسب ساختار و مقدار مصرف برای تهیه قیرهای امولسیونی زودشکن، کندشکن و دیرشکن کاتیونی استفاده می شود.

مزایای امولسیفایر PKF :

  • امکان تهیه انواع قیرهای امولسیونی زودشکن، کندشکن و دیرشکن
  • امکان تولید قیرهای امولسیونی کاتیونی حاوی ۸۵ درصد ماده فعال
  • پایداری طولانی قیر امولسیونی

نحوه عملکرد امولسیون

pdf - تدبیر تجارت

کاتالوگ محصول