قیر خالص دارای محدودیتها و نقاط ضعف متعدد بوده و برحسب مشخصات و شرایط پروژه ها نیاز به اصلاح رفتار آن می باشد.

این شرکت با توجه به تجربه طولانی خود امکان ارائه مشاوره درخصوص استفاده از انواع روشهای اصلاح و بهبود خواص قیر، کاربرد انواع افزودنی ها و نیز تامین تجهیزات لازم را داشته و درهمین رابطه یاری رسان شرکتهای مختلفی بوده است.