اصلاح رفتار آسفالت در پروژه های گوناگون از طرق مختلفی قابل انجام می باشد که این روشها شامل انتخاب صحیح مصالح سنگی، اصلاح روش تولید، انتخاب صحیح افزودنی ها، نحوه کاربرد قیرهای اصلاح شده در تولید آسفالت و نهایتا تعیین دستورالعمل اجرایی باتوجه به موارد مذکو می باشد.

در این خصوص این شرکت با ارائه مشاوره در اجرای ده ها پروژه موفق آسفالت اصلاح شده یکی از مدعیان مطرح در این خصوص بوده و آمادگی همکاری در اجرای پروژه های سراسر کشور را  دارد.