بازدید هیات کارشناسی شرکت ایوانیک از کارخانه آسفالت سوئیسی سوهانک

محل و تاریخ: تهران سال ۱۳۹۶

بازدید هیات کارشناسی شرکت ایوانیک از پروژه کمربندی جنوب تهران
محل و تاریخ: تهران سال ۱۳۹۵

پیمانکار: شرکت نفت و گاز محمدیان