برگزار کننده: اداره راهداری استان البرز

محل و تاریخ: کرج سال ۱۳۹۹

برگزار کننده: اداره راه و شهرسازی استان قزوین

محل و تاریخ: قزوین سال ۱۳۹۶

برگزار کننده: اداره راه و شهرسازی گرگان

محل و تاریخ: گرگان سال ۱۳۹۶

برگزارکننده: شرکت شهرک های صنعتی ایران

محل و تاریخ: قزوین سال ۱۳۹۶

برگزار کننده: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

محل و تاریخ: تهران سال ۱۳۹۶

برگزار کننده: اداره راه و شهرسازی استان گیلان

محل و تاریخ: رشت سال ۱۳۹۶

برگزار کننده: اداره راهداری استان گیلان

محل و تاریخ: رشت سال ۱۳۹۶

برگزار کننده: سازمان برنامه و بودجه استان گیلان

محل و تاریخ: رشت سال ۱۳۹۵

برگزار کننده: راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

محل و تاریخ: تبریز سال ۱۳۹۵

برگزار کننده: شرکت ایوانیک آلمان و شرکت تدبیر تجارت

محل و تاریخ: هتل اوین تهران سال ۱۳۹۵

برگزار کننده: شرکت ایوانیک آلمان و شرکت تدبیر تجارت

محل و تاریخ: هتل اوین تهران سال ۱۳۹۴