نمایشگاه قیر و آسفالت

محل و تاریخ: نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۶