نمایشگاه قیر و آسفالت

محل و تاریخ: مرکز تحقیقات راه و مسکن سال ۱۳۹۶

نمایشگاه قیر و آسفالت

محل و تاریخ: نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۶

نمایشگاه قیر و آسفالت

محل و تاریخ: نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۳

نمایشگاه قیر و آسفالت

محل و تاریخ: نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۲