ورودی کارخانه آسفالت شهرداری اصفهان

ایستگاه BRT  خاوران